Warunki

losowania nagród „Dołącz do kampanii Bosch World Experience 2014”

Wprowadzenie

Jeśli masz skończone 18 lat, zarejestruj się w okresie od 20 lipca 2014 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) do 7 sierpnia 2014 r. (godz. 24:00 czasu środkowoeuro-pejskiego) za pośrednictwem strony dedykowanej Kampanii firmy Bosch (www.experience-bosch.pl) i weź udział w losowaniu nagród w ramach kampanii „Dołącz do Bosch World Experience 2014”. Pomiędzy wszystkich uczestników z całego świata firma Bosch rozlosuje trzy podwójne bilety „Leć dookoła świata” w formie talonów na po-dróż samolotem o wartości 2500 euro na każdy bilet.  Życzymy powodzenia!

Losowanie nagród w ramach kampanii „Dołącz do Bosch World Experience 2014” („Lo-sowanie Nagród”) podlega poniższym Warunkom i jest prowadzone na całym świecie przez Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Niemcy („Bosch”). Zwracamy uwagę, że w niektórych krajach (np. we Włoszech i Brazylii) ze względów prawnych nie jest możliwe przeprowadzenie Losowania Nagród. Oznacza to, że rezy-denci tych krajów nie mogą uczestniczyć w losowaniu.

Losowanie Nagród nie jest powiązane z Facebookiem ani w żaden sposób połączone, sponsorowane lub w inny sposób wspierane, wspomagane bądź monitorowane przez Facebook, jego filie lub współpracowników. Adresatem wszelkich informacji udostępnia-nych przez uczestników jest Bosch, a nie Facebook. Wszelkie pytania, uwagi lub zażale-nia dotyczące Losowania Nagród należy kierować do firmy Bosch, korzystając z formula-rza kontaktowego na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii lub wysyłając wiado-mość e-mail (socialmedia@pl.bosch.com), nie należy natomiast korzystać do tego celu z Facebooka.

1. Zgłoszenie udziału w konkursie
Aby wziąć udział w Losowaniu Nagród, należy podjąć następujące kroki:

Rejestracja

 1. Uczestnik otwiera stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl) — korzystając z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego. 
   
 2. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Losowania Nagród i udzia-łu w nim, uczestnik winien dokładnie zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl) oraz z ni-niejszymi Warunkami. Następnie uczestnik musi wybrać preferowany sposób re-jestracji i zarejestrować się za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii lub — uczestnicy posiadający konto na Facebooku mogą skorzystać z usługi „Facebook Connect” dostępnej na stronie firmy Bosch dedykowanej kam-panii i zarejestrować się za pośrednictwem Facebooka („Rejestracja”): 

Rejestracja za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl
 2. Podaj wymagane dane kontaktowe (zwrot grzecznościowy, imię i nazwi-sko oraz adres e-mail)
 3. Zaakceptuj Warunki 
 4. Kliknij przycisk „Zgłoś się”
 5. Potwierdź dane kontaktowe, klikając łącze w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez ciebie adres e-mail 
 6. Utwórz konto użytkownika na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl), wybierając hasło („Profil”).

Rejestracja za pośrednictwem Facebooka

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl)  
 2. Zaakceptuj Warunki
 3. Kliknij przycisk „Zaloguj się przez Facebooka” — upewnij się, że masz konto na Facebooku 
 4. Zaloguj się do konta na Facebooku
 5. Zaakceptuj dostęp do danych profilowych
 6. Utwórz konto użytkownika na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl), wybierając hasło („Profil”).

Jeśli użytkownik utworzył już wcześniej swój Profil w ramach kampanii „Bosch World Experience 2014”, nie musi rejestrować się ponownie; wystarczy, że zaloguje się w Profi-lu i zaakceptuje niniejsze warunki, zaznaczając odpowiednie pole, które pojawi się w Profilu przy okazji udzielania pierwszej odpowiedzi zgodnie z procedurą Zgłoszenia opi-saną poniżej.

Zgłoszenie

 1. Po dokonaniu Rejestracji, uczestnik musi postępować zgodnie z procedurą po-daną na jego Profilu i opisaną poniżej („Zgłoszenie”). 
 2. Zadaniem uczestnika będzie zbieranie „odznak” poprzez udzielanie prawidłowych odpowiedzi w teście luk (tzn. poprzez właściwe uzupełnianie luk w tekście), zwią-zanym z sześcioma miejscami (Londyn (Wielka Brytania), Panama (Panama), San Francisco (USA), Szanghaj (Chiny), Singapur (Singapur) oraz miejscowości-niespodzianki w Niemczech) odwiedzonymi przez podróżujących w ramach kam-panii „Bosch World Experience 2014” w okresie od 20 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. 

Choć odpowiedni test luk będzie dostępny w Profilu uczestnika, luki przeznaczo-ne do uzupełnienia będą odblokowywane kolejno w miarę docierania przez po-dróżujących do wspomnianych sześciu celów podróży. Po odblokowaniu luki uczestnik może ją uzupełnić i przesłać swoją odpowiedź, klikając na odpowiedni przycisk. Jeżeli przesłana odpowiedź jest nieprawidłowa, uczestnik może spró-bować ponownie. Uczestnik może uzupełnić każdą z luk oddzielnie lub przesłać kilka odpowiedzi na raz, jeśli więcej luk zostało odblokowanych. Alternatywą dla uczestnika jest przesłanie rozwiązań wszystkich sześciu luk na raz po odwiedze-niu przez podróżujących wszystkich sześciu miejsc i odblokowaniu wszystkich sześciu luk. Aby pomóc uczestnikowi w prawidłowym uzupełnieniu luk, na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl) dostępne będą pomocne filmy związane z każdym z miejsc oraz teksty, udostępnione w profilu uczestnika. 

Aby wziąć udział w Losowaniu Nagród, uczestnik musi zebrać przynajmniej jedną odznakę poprzez udzielenie i poprawne przesłanie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej jedną lukę. Każda uzyskana odznaka będzie funkcjonować jako „wygrywający los” podczas losowania nagród zgodnie z punktem 5. Uczestnik może zwiększyć swoje szanse na wygraną, zbierając więcej odznak, tzn. odpo-wiadając prawidłowo na więcej luk i poprawnie przesyłając odpowiedzi. Każda dodatkowa odznaka będzie funkcjonować jako dodatkowy wygrywający los pod-czas losowania nagród zgodnie z punktem 5. 

Wszystkie odpowiedzi zostaną zapisane w Profilu użytkownika; użytkownik może w okresie czasu określonym w punkcie 3 powracać w dowolnym momencie do testu, aby uzupełnić więcej odblokowanych luk. Na Profilu dostępne są informa-cje o odznakach już zdobytych przez uczestnika oraz odznakach, które uczestnik musi jeszcze zdobyć. Odpowiedzi można jednak udzielać tylko do 7 sierpnia 2014 r. (godz. 24:00 czasu środkowoeuropejskiego). 

2. Ochrona danych i zgoda na ich wykorzystanie
W celu przeprowadzenia losowania nagród konieczne jest przetwarzanie danych osobo-wych uczestnika. Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik wyraża zgodę na groma-dzenie, przechowywanie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz ich wykorzy-stywanie przez firmę Bosch w czasie trwania losowania nagród oraz w wyłącznym celu jego przeprowadzenia. Ponadto dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszymi warunkami zostaną udostępnione firmom NETEYE GmbH, Sternstraße 117, 20357 Hamburg, Niemcy, oraz optivo GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin jako stronom trzecim w wyłącznym celu wspierania firmy Bosch w przeprowadzeniu Losowania Nagród. 

W przypadku wylosowania uczestnika jako zwycięzcy jednego z biletów „Leć dookoła świata”, uczestnik musi podać swój adres korespondencyjny, a jego dane osobowe zo-staną dodatkowo przesłane firmie MCI Deutschland GmbH, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlin, Niemcy w celu wydania biletów „Leć dookoła świata” i rezerwacji lotów.

O ile nie uzgodniono inaczej, gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych i ich wyko-rzystywanie przebiega zgodnie z wytycznymi firmy Bosch w sprawie ochrony danych, które są dostępne na stronie www.bosch.com

Na życzenie uczestnika firma Bosch w dowolnym czasie udzieli uczestnikowi bezpłatnie wszelkich informacji na temat przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych. Uczestnik może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, np. usuwając swój Profil lub wysyłając wiadomość e-mail na adres socialmedia@pl.bosch.com, rezygnując tym samym z udziału w niniejszym Losowaniu Nagród.

3. Okres trwania
Zgłoszenia można dokonać od dnia 20 lipca 2014 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuro-pejskiego) do dnia 7 sierpnia 2014 r. (godz. 24:00 czasu środkowoeuropejskiego). Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy w tym okresie przekazać wszelkie dane nie-zbędne do dokonania zgłoszenia zgodnie z punktem 1. 

4. Warunki udziału w konkursie
Warunki udziału w konkursie spełniają wszystkie osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat. Losowanie nagród będzie prowadzone na całym świe-cie. Zwracamy uwagę, że w niektórych krajach (np. we Włoszech i Brazylii) ze względów prawnych nie jest możliwe przeprowadzenie Losowania Nagród. Oznacza to, że rezy-denci tych krajów nie mogą uczestniczyć w losowaniu.

Uczestnik odpowiada za prawidłowość danych, w szczególności danych osobowych wy-maganych do Zgłoszenia w ramach losowania nagród.

Pracownicy firmy Bosch oraz innych firm zaangażowanych w przeprowadzenie losowania nagród oraz członkowie ich rodzin nie mogą dokonać Zgłoszenia. 

Każda uprawniona osoba może zarejestrować się wyłącznie raz celem uczestnictwa w Losowaniu Nagród i uzyskać maksymalnie sześć odznak zgodnie z punktem 1.  

W przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek firma Bosch zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnych uczestników z losowania nagród, nawet jeśli zostali oni wylo-sowani jako zwycięzcy lub odmówienia przekazania Nagrody lub zażądania zwrotu Na-grody, która została przekazana. Uzasadnione przesłanki obejmują np. istotne narusze-nie niniejszych Warunków, podanie nieprawidłowych danych osobowych lub dopuszcze-nie się manipulacji lub wywieranie wpływu w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie na losowanie nagród. 

5. Nagrody 
Spośród wszystkich wygrywających losów przesłanych zgodnie z punktem 1 przez uczestników z całego świata, firma Bosch wylosuje zwycięzców następujących wygranych:

 • trzy podwójne bilety „Leć dookoła świata” oferowane przez firmę MCI Deutschland GmbH, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlin, Niemcy w for-mie talonów na podróż samolotem o wartości 2500 euro na każdy bilet („Nagrody”).

Zwycięzcy Nagród uzgodnią trasę podróży bezpośrednio z firmą MCI Deutschland GmbH. Każda Nagroda (złożona z dwóch biletów „Leć do-okoła świata”) jest ważna w odniesieniu do jednej ciągłej podróży samo-lotem i musi zostać wykorzystana na jedną podróż samolotem identyczną w przypadku zwycięzcy i osoby towarzyszącej. Jednak w ramach tych warunków zwycięzca może wybrać miejsce wylotu oraz zakończenia po-dróży samolotem, jak również miejsca, które odwiedzi po drodze. Co za tym idzie, podróż rezerwowana przez zwycięzcę nie musi być „podróżą dookoła świata” w sensie dosłownym. 

Zwycięzca musi zarezerwować swoją wycieczkę (wycieczki) w przeciągu 4 tygodni po otrzymaniu powiadomienia o wygranej zgodnie z punktem 7 oraz odbyć swoją wycieczkę (wycieczki) w przeciągu 10 miesięcy po otrzymaniu powiadomienia o wygranej zgodnie z punktem 7. 

Wszystkie opłaty serwisowe związane z rezerwacją lotów zwycięzcy zo-staną odliczone od Nagrody. Nagroda obejmuje wyłącznie koszty podró-ży samolotem i nie pokrywa w szczególności kosztów transfe-ru/transportu ani ubezpieczenia.


Firma Bosch zastrzega sobie prawo do wymiany Nagród na inne nagrody o zbliżonej wartości, jeżeli dana Nagroda nie jest już dostępna z przyczyn nieleżących po stronie firmy Bosch lub nie może być uzyskana w kraju zamieszkania zwycięzcy. 

Nie ma możliwości wypłaty równowartości jakichkolwiek Nagród w gotówce lub w inny sposób ani przeniesienia ich na inne osoby. Zwycięzca ponosi wszelkie koszty związane z uiszczeniem podatków z tytułu Nagrody oraz ma obowiązek dokonania wszelkich wy-maganych zgłoszeń z tym związanych. Koszt wysyłki Nagród pokrywa firma Bosch.

6. Wybór zwycięzców
Wszystkie wygrywające losy przesłane zgodnie z punktem 1 przez uczestników z całego świata, którzy spełniają kryteria zgodnie z punktem 4 oraz dokonali rejestracji zgodnie z punktem 1 w terminie wyznaczonym w punkcie 3, wezmą udział w losowaniu nagród. Najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie terminu określonego w punkcie 3 firma Bosch wylo-suje za pomocą generatora losowego 3 zwycięzców Nagród, o których mowa w punkcie 5. 

Dany uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

7. Weryfikacja zwycięzców
Zwycięzcy Nagród otrzyma powiadomienia drogą mailową nie później niż w ciągu 14 dni od losowania nagród zgodnie z punktem 6.

Aby otrzymać Nagrodę, każdy zwycięzca musi odpowiedzieć na wysłane do niego po-wiadomienie e-mail z informacją o wygranej oraz zaakceptować Nagrodę w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia. W odpowiedzi zwycięzca będzie musiał podać swój adres korespondencyjny celem odebrania Nagrody.

Jeżeli nie można skontaktować się ze zwycięzcą, korzystając z podanego przez niego adresu e-mail, następuje zwrot powiadomienia o Nagrodzie jako wiadomość niedostar-czona lub zwycięzca nie odpowiada lub nie akceptuje Nagrody w podanym terminie lub na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, Nagroda przepada. W taki przypad-ku firma Bosch zastrzega sobie prawo do wylosowania za pomocą generatora losowego innego zwycięzcy tej Nagrody spośród pozostałych uczestników i przekazania mu tej Nagrody.

Firma Bosch wyśle Nagrodę pocztą na adres zwycięzcy.

8. Odpowiedzialność 
Firma Bosch odpowiada za szkody wynikające z naruszenia umownych lub nieumownych zobowiązań jedynie w następujących przypadkach:

 • szkody spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • jeśli firma Bosch zaakceptowała gwarancję trwałości lub jakości, 
 • w przypadkach wystąpienia zobowiązania do odpowiedzialności zgodnie z nie-miecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • naruszenie istotnych zobowiązań umownych spowodowane umyślnie lub na sku-tek rażącego niedbalstwa. Jednak w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku drobnego zaniedbania i jeśli naruszenie takie nie prowadzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, odpowiedzialność firmy Bosch będzie ograni-czona do typowych i przewidywalnych szkód związanych z zawieraniem umowy. Naruszenie istotnych zobowiązań umownych zachodzi, jeżeli jest to naruszenie zobowiązania, którego wypełnienia uczestnik oczekuje lub ma podstawy, by tego oczekiwać, a także które określa rodzaj stosunku umownego pomiędzy firmą Bo-sch a uczestnikiem.

Pozostała odpowiedzialność za szkody, niezależnie od natury prawnej roszczenia, jest wyłączona. W szczególności firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tech-niczne problemy, jak np. połączenie z internetem.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane udostępniane firmie Bosch w związku z niniejszym losowaniem nagród. W szczególności uczestnik zaświadcza, że dane nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik zwalnia firmę Bosch i Facebook, ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone i zależne lub ce-sjonariuszy z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z korzystania z danych udostępnionych na mocy niniejszych Warunków.

9. Przedwczesne zakończenie losowania nagród
Firma Bosch zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wcześniejszego zawieszenia losowania nagród z uzasadnionej przyczyny. Ma to miejsce szczególności w przypadku, gdy z przyczyn prawnych lub istotnych powodów, takich jak techniczne awarie, wirusy lub umyślne manipulacje, nie można już zagwarantować należytego przeprowadzenia loso-wania nagród.

10. Jurysdykcja
Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo niemieckie. Wszelkie kwestie prawne wy-nikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Firma Bosch może również wnioskować w dowolnej jurysdykcji o zabezpieczenie rosz-czeń w drodze nakazu sądowego (lub innego środka prawnego z natychmiastowym skut-kiem).

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków utraci ważność, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Decyzja sędziów jest ostateczna i prawnie wiążąca.

 • Version 2014/07/10